I. Úvodní ustanovení

Tento reklamační řád (dále jen „reklamační řád“) je vystaven společností Fix Software s.r.o. se sídlem Jindřicha Plachty 596/8, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 296090, IČO: 07190166, email: info@sveecka.cz (dále jen „Prodávající“)

Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené u Prodávajícího prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího umístěného na internetové stránce www.sveecka.cz a je nedílnou součástí obchodních podmínek.

Tyto informace jsou platné výhradně pro osoby uzavírající kupní smlouvu s Prodávajícím v postavení spotřebitele ve smyslu § 419 občanského zákoníku, tedy jako člověk (fyzická osoba) jednající mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále jen „kupující“).

Reklamační řád obsahuje informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (dále jen „reklamace“) v souvislosti s kupními smlouvami uzavřenými mezi kupujícím a Prodávajícím, spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit.

Kupující je povinen se s reklamačním řádem seznámit ještě před objednáním zboží a odesláním objednávky potvrzuje, že s ním výslovně souhlasí.

Jako doklad o záruce vystavuje dodavatel ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky.

II. Rozsah práv z vadného plnění

Práva a povinnosti Prodávajícího a kupujícího ohledně záruky Prodávajícího za jakost zboží při převzetí a práva zákazníka z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá zákazníkovi, že v době, kdy zákazník zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si Prodávající a kupující ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží,
 • se zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Skutečný vzhled zboží dodaného kupujícímu nemusí vždy odpovídat vyobrazení zboží nabízeného na internetových stránkách. Kupující není oprávněn uplatňovat případné nároky z vad zboží, pokud jsou takové změny přiměřené.

Za vadné se považuje zejména zboží, které nemá obvyklé či prezentované vlastnosti, neslouží svému účelu, neodpovídá požadavkům právních předpisů či nebylo dodáno ve sjednaném množství. Zvýšenou citlivost či případ alergické reakce na dodané zboží nelze samu o sobě považovat za vadu zboží. Stejně tak za vadu zboží nelze považovat nedostatky v dárcích a jiném bezúplatném plnění, které Prodávající poskytuje nad rámec zakoupeného zboží

Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození kupujícím či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu. To neplatí:

 • u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 • na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, nebo
 • vyplývá-li to z povahy věci.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala):

 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
 • bezplatné odstranění vady opravou;
 • přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
 • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy, má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

III. Podmínky a způsob uplatnění reklamace

Prodávající žádá kupujícího aby Prodávajícího o reklamaci informoval nejprve emailem na adrese reklamace@sveecka.cz. Usnadní a urychlí to proces vyřízení reklamace.

Pokud se kupující a Prodávající nedohodnou na vyřízení reklamace slevou z kupní ceny, zašle kupující reklamované zboží spolu s reklamačním listem (ke stažení zde) na adresu: Fix Software s.r.o., Jeremiášova 2632/16a, 155 00 Praha 13 – Stodůlky. Nákup reklamovaného zboží prokazuje zákazník kopií nákupního dokladu, který k reklamovanému zboží přiloží.

Kupující zabalí reklamované zboží do vhodného obalu, aby nedošlo k jeho poškození.

O převzetí reklamovaného zboží vystaví Prodávající kupujícímu potvrzení obsahující zákonné požadavky.

Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy, jež zakládá právo od kupní smlouvy odstoupit.

V případě oprávněnosti reklamace bude Kupující informován a po vzájemné písemné dohodě o dalším postupu bude postupováno oběma smluvními stranami dle dohody.

Po vyřízení reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace.

IV. Závěrečná ustanovení

Reklamace se vyřizují v souladu s tímto reklamačním řádem, občanským zákoníkem, zákonem o ochraně spotřebitele a dalšími příslušnými právními předpisy.

Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 25.1.2023.