Souhlas se zasíláním obchodních sdělení
Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení

Tímto uděluji výslovný souhlas společnosti Fix Software s.r.o., IČ: 07190166, se sídlem Jindřicha Plachty 596/8, 150 00 Praha 5 – Smíchov, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 296090 (dále jako Správce osobních údajů nebo jen Správce), aby v souladu se zákonem o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti (dále jako Antispamový zákon) a obecným nařízením o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jako GDPR) zpracovávala tyto osobní údaje:

  • jméno a příjmení;
  • obec, ulice a PSČ;
  • kontaktní e-mail;
  • IP adresa.

Uvedené osobní údaje Správce zpracovává pro účely zasílání aktuálních informací ze světa společnosti Fix Software s.r.o., nabídce jejích služeb a produktů v souladu s Antispamovým zákonem, a to elektronickou cestou.

Správce bude výše uvedené osobní údaje zpracovávat po dobu trvání souhlasu (od okamžiku udělení souhlasu až do odvolání souhlasu), nejdéle však do uplynutí tří let poté, co přestanete využívat služby poskytované Správcem (zrušení registrace).

Svým souhlasem prohlašuji, že jsem oprávněn/a k poskytnutí tohoto souhlasu a jsem si vědom/a dopadů svého jednání na ochranu osobních údajů.

Pokud si přejete svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení na vaši emailovou adresu odvolat, můžete tak učinit pomocí odhlašovacího odkazu v patičce kteréhokoliv z e-mailů obsahujících obchodní sdělení nebo zasláním odvolání na emailovou adresu gdpr@sveecka.cz. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které Správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je Vámi udělený souhlas.

V souladu s čl. 15, 16 a 17 GDPR máte dále právo:

  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme;
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit;
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů;
  • můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

Dále máte v souladu s článkem 21 GDPR právo vznést námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu. Pokud takovou námitku vznesete, nebude Správce vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu dále zpracovávat.

Vaše práva můžete uplatnit prostřednictvím e-mailu gdpr@sveecka.cz.

V případě, že budete mít k rozsahu nebo účelu zpracování vašich osobních údajů jakékoli dotazy, neváhejte nás kdykoli kontaktovat e-mailem na adrese gdpr@sveecka.cz.

Poskytnutí souhlasu je dobrovolné. Současně touto cestou dáváte výslovný souhlas k zasílání výše uvedených informací formou přímého marketingu.

Zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení je prováděno výlučně Správcem, vaše osobní údaje nejsou předávány žádnému dalšímu zpracovateli, příjemcům ani třetím stranám.

Souhlas je udělen ode dne zaškrtnutí příslušného pole v registračním formuláři a je zaznamenán v databázi Správce. Tyto pravidla nabývají účinnosti dnem 25.1.2023.